Soukromá střední školapedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Přijďte k nám studovat

Proč právě k nám?

 

Na tuto otázku lze odpovědět v několika bodech:

 • budete studovat ve zdravém a klidném prostředí Vysočiny
 • multikulturní atmosféra naší školy vám zajistí bezpečné střetávání se spolužáky různého věku a z různého kulturního prostředí
 • získáte kvalifikaci v oboru, případně úplně změníte svoji kvalifikaci
 • studium má také funkci inovační a specializační a vede k získání stupně vzdělání potřebného pro přístup k dalšímu vzdělání
 • nástavbovým studiem si absolventi učebních oborů s výučním listem zvýší kvalifikaci na úroveň středního vzdělávání s maturitní zkouškou
 • odchází od nás středoškolsky odborně vzdělaní lidé, kteří jsou schopni se celoživotně vzdělávat, týmově spolupracovat, umí zacházet s informacemi, jsou kreativní a flexibilní a jsou konkurenceschopní na trhu práce
 • ke každému studentovi přistupujeme individuálně a bereme ohled na situační a osobnostní specifika vzdělávání dospělých

vytváříme prostředí charakteristické vzájemnou podporou, spoluprací, jasnými požadavky, zodpovědným přístupem a snahou o stálé zlepšování našich služebInformace o studiu

Ředitel školy vyhlašuje každoročně přijímací řízení v souladu se Školským zákonem 561/2004 Sb. – § 59, 60, 83, 85 (2), dále § 63, 16, 20, 70 a Nařízením vlády o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, tj. splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče o vzdělávání v daném oboru.

Ředitel školy tedy může přijmout uchazeče po posouzení jeho dokladů o předchozím vzdělávání (např. maturitní vysvědčení) i do vyššího ročníku.


Co musí zájemce o studium udělat

 • vyplnit a doručit oficiální přihlášku ke studiu na adresu školy (přílohami přihlášky jsou kopie vysvědčení, případně výuční list u nástavbového studia)
 • převzít rozhodnutí o přijetí a podepsat smlouvu o studiu

Způsob studia

Studium bude probíhat ve víkendových studijních soustředěních, cca 1 víkend (pátek - neděle) v měsíci.

Naše škola preferuje vztahy založené na vzájemném respektu, spolupráci, ohleduplnosti a schopnosti tolerance:

 • školní řád zahrnuje práva a povinnosti žáků, učitelů, rodičů a ostatních pracovníků školy
 • na začátku každého školního roku si žáci a učitelé v každé třídě vytváří pravidla soužití
 • důraz klademe na vzájemnou komunikaci
 • na začátku každého školního roku žáci obdrží rozpis plánu konzultačních hodin
 • pro zájemce je připraveno ubytování v obci

Způsob hodnocení žáků

Žáci se hodnotí na základě ústního a písemného projevu. Hodnotí se také práce s informacemi a informačními a komunikačními technologiemi.

Při pololetní klasifikaci bude zohledněn celkový přístup žáka k vyučovacímu procesu a k plnění studijních povinností.


Způsob ukončení studia

Na závěr studia žáci složí maturitní zkoušku a získají vysvědčení o maturitní zkoušce, která je dokladem o získání středního vzdělání. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.